หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการทำงานแบบ WFH 2 รุ่น-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการทำงานแบบ WFH 2 รุ่น

ผู้เข้าอบรม ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมมี Growth Mindset ต่อการ Work From Home (WFH) โดยมี Growth Mindset ต่อสถานการณ์และอุปสรรคที่เกิดขึ้น มองปัญหาและอุปสรรคเป็นความท้าทาย เห็นศักยภาพของตนเองที่ซ่อนอยู่ เห็นคุณค่าของตนเอง และมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรคที่มีในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทำงานแบบ WFH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความเข้าใจคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันและการปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกัน มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และทางเลือกในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์) ผ่าน zoom 


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมมากๆ ค่ะ ที่ตั้งใจในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรมค่ะ และขอบคุณเสียงสะท้อนที่จะนำไปฝึกใช้ต่อค่ะ 

ขอบคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576