หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

ผู้เข้าอบรม ระดับหัวหน้างาน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารและพัฒนาทีมงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ และสามารถทำงานตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
  • Growth Mindset กับการเป็นผู้นำ
  • การเข้าใจจุดแข็งตนเองและทีม เพื่อการบริหารคน
  • หัวหน้างานกับบทบาทต่างๆ (โค้ช พี่เลี้ยง)
  • ทักษะการสอนงาน
  • การสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน
  • การให้และรับฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม และการแสดงบทบาทสมมติ

ขอขอบคุณ 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ฝ่าย HR ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้กับหัวหน้างานค่ะ

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

 

ภาพบรรยากาศการอบรม


ประวัติวิทยากร


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


Visitors: 68,577