หลักสูตร การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อการบริการ (Empathic Communication for Services) 2 วัน

หลักสูตร การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อการบริการ (Empathic Communication for Services) 2 วัน

 

หลักการและเหตุผล

     การสื่อสารเป็นหัวใจที่สำคัญในการบริการ หากผู้ให้บริการ สามารถสื่อสารด้วยใจ หรือที่เรียกว่าการสื่อสารอย่างเข้าใจ (Empathic Communication) จะช่วยให้ผู้มารับบริการรู้สึกประทับใจในการบริการ และอยากกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือบอกต่อในเชิงบวก ในทางตรงข้าม หากผู้ให้บริการสื่อสารโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกและความต้องการของผู้มารับบริการ จะทำให้ผู้มารับบริการไม่พึงพอใจ และอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียน หรือการโพสลงสื่อต่างๆ ใน social media ได้ แล้วเราจะสื่อสารด้วยใจ หรือสื่อสารอย่างเข้าใจได้อย่างไร

     การสื่อสารอย่างเข้าใจ เริ่มต้นจากการเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำ การฟังอย่างเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้มารับบริการ ตลอดจนปรับการสื่อสารของตนเอง ทั้งคำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่แสดงออกถึงความใส่ใจต่อผู้มารับบริการ และมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ เพื่อการบริการที่ดี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและการบริการที่ดี
 2. มีทักษะการฟัง และสื่อสารอย่างเข้าใจ
 3. มีการตระหนักรู้ในตนเอง และสามารถแสดงออกผ่านคำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่เหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการ

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 หลักการของการบริการที่ดี 

 • การบริการ หมายถึง
 • ความต้องการของผู้รับบริการ
 • องค์ประกอบของการให้บริการที่ดี
 • กิจกรรม: การบริการด้วยใจ
 

Module 2 พื้นฐานของการสื่อสารอย่างเข้าใจ (Empathic Communication)

 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • การสื่อสารอย่างเข้าใจเป็นอย่างไร
 • กิจกรรม: การตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 • กิจกรรม: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ

 

Module 3 การเข้าใจจุดแข็งของตนเอง เพื่อปรับการสื่อสาร

 • การประเมินจุดแข็งของตนเอง
 • กิจกรรม: เข้าใจจุดแข็งของตนเอง 
 • กิจกรรม: การสร้างความสัมพันธ์และจูงใจคนที่แตกต่าง
 

Module 4 การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นจากการฟัง

 • การฟังระดับต่างๆ 
 • กิจกรรม: การฟัง เพื่อเข้าใจเนื้อหาที่สื่อสาร
 

Module 5 การฟังเพื่อเข้าใจ (Empathic Listening)

 • กิจกรรม: การอ่านความรู้สึกของผู้อื่น
 • กิจกรรม: การฟัง เพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการ  

 

Module 6 การสื่อสารอย่างเข้าใจ

 • หัวใจสำคัญของการสื่อสารอย่างเข้าใจ
 • การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์
 • การสื่อสารอย่างเข้าใจ
 

Module 7 การพัฒนาการสื่อสารอย่างเข้าใจ เพื่อการบริการที่ดี

 • ทัศนคติที่สำคัญต่องานบริการ
 • กิจกรรม: การสื่อสารอย่างเข้าใจ

 

Module 8 การประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างเข้าใจในการบริการ 

 • กิจกรรม: ฉันคนใหม่ สื่อสารอย่างไรในการบริการ
 • สรุปการเรียนรู้และนำไปฝึกฝนใน 2 วัน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสารเพื่อบริการที่ดี
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในผู้รับบริการและให้บริการด้วยใจ ส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจในบริการ
 
ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (9.00-16.30) 
 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร เคยทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานด้านโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 73,180