ผลงานการอบรม

ผลงานการอบรม 

หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างเข้าใจ 2 รุ่น, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน 2 รุ่น, บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (สื่อสารและสอนงาน), บริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร การสื่อสารและการจูงใจ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน + ติดตามผล 1 วัน), บริษัท วอง จิวเวลรี่ จำกัด
 • หลักสูตร Empathic Communication, บริษัท สกินโนวา จำกัด
 • หลักสูตร Empathic Communication 2 รุ่น, บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Empathic Communication 2 รุ่น, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 • หลักสูตร การสื่อสารและเทคนิคการทำงานแบบ Work From Home (WFH), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  
 • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตรทักษะการนำเสนอ

 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น, บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี, บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

หลักสูตร Mindset

 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (หลักสูตร 1 วัน + ติดตามผล 1 วัน), บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน, บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • หลักสูตร ปลุกพลังความคิดพิชิตเป้าหมายด้วย Growth Mindset (หลักสูตร 2 วัน + ติดตามผล 1 วัน) 2 รุ่น, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • หลักสูตร Growth Mindset 2 รุ่น, บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 
 • หลักสูตร Growth Mindset 4 รุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 2 รุ่น, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, การไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, บริษัท สกินโนวา จำกัด
 • หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก, โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

 

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (ภาษาอังกฤษ) 2 รุ่น, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 
 • หลักสูตร การสร้างการตระหนักรู้ด้วยศิลปะ Mandala, บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

 

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไทยชูรส จำกัด
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, สำนักงานกองทุนยุติธรรม
 • หลักสูตร กระบวนการพัฒนาความคิดและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ, สำนักงานข้าราชการอัยการ
 
 

หลักสูตร การพัฒนางานบริการ

 • หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ, บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ, บริษัท นำสว่าง จำกัด (ผู้นำเข้า Rolex)
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ, เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Coaching

 • One on one coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับการโค้ช
 • Group coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

Visitors: 65,821