หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 1 วัน

 หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการประสานงาน (Teamwork for Performance & Collaboration)

 

หลักการและเหตุผล

     ในการทำงานให้งานสำเร็จ พนักงานไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ด้วยลำพังตนเองเท่านั้น แต่ต้องประสานกับผู้คนทั้งในแผนกและต่างแผนก งานจึงจะสำเร็จได้ ดังนั้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตไปยังทิศทางที่ต้องการ แล้วจะทำอย่างไรให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและมีการประสานงานที่ดี

     การทำงานร่วมกันเป็นทีม เริ่มต้นจากการมีเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจศักยภาพของตนเองและผู้อื่น เข้าใจจุดอ่อน/สิ่งที่ต้องระวังในการทำงานร่วมกับทีม มีการให้ความสำคัญกับทีมงาน และสื่อสารแบบใช้อำนาจร่วม 

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยโฟกัสที่เป้าหมายเดียวกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทำงาน เพื่องานสำเร็จและบรรยากาศในการทำงานมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และค้นพบศักยภาพของตนเองและทีมงาน
 2. มีการโฟกัสเป้าหมายเดียวกัน และมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันในการทำงานเพิ่มขึ้น
 3. สามารถนำเทคนิคการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จและคนทำงานมีความสุข

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 หลักการที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม

 • 5 ลักษณะของทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
 • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรม: ทีมเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน
 

Module 2 เข้าใจศักยภาพในตนเองและผู้อื่น

 • เข้าใจสไตล์การเรียนรู้และการตัดสินใจของตนเอง
 • กิจกรรม: ค้นหาคุณสมบัติดีๆ ในตนเองและผู้อื่น
 • กิจกรรม: จากศักยภาพสู่เป้าหมายในการทำงานร่วมกับทีมและเป้าหมายชีวิต

 

Module 3 เข้าใจผู้อื่น เพื่อการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • กิจกรรม: อำนาจแบบต่างๆ
 • กิจกรรม: ท่าทีในการแสดงออก 
 • เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหลัก P-S-Y-C-H-O
 

Module 4 การพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน

 • กิจกรรม: การเข้าใจตนเองในการทำงานเป็นทีม  
 • เทคนิคในการทำงานเป็นทีมเพื่องานสำเร็จ และทีมมีความสุข
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 40%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 20%
 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร เคยทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานด้านโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,394