เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวิร์กวิท แพสชันเทรนนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้ทำงานอย่างมีแพสชั่น รักในงานที่ทำ เห็นคุณค่าในงานของตน และมีทักษะด้านต่างๆ ที่สำคัญในการทำงาน โดยการให้บริการอบรม, การโค้ช และการให้คำปรึกษา

โดย อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

ประวัติวิทยากรเพิ่มเติม

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล

อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง
ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา


ประกาศนียบัตร

 • Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
 • Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
 • Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
 • Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
 • Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
 • Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

 


ผลงานการฝึกอบรมที่ผ่านมา

 

หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างเข้าใจ 2 รุ่น, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน 2 รุ่น, บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (สื่อสารและสอนงาน), บริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร การสื่อสารและการจูงใจ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน + ติดตามผล 1 วัน), บริษัท วอง จิวเวลรี่ จำกัด
 • หลักสูตร Empathic Communication, บริษัท สกินโนวา จำกัด
 • หลักสูตร Empathic Communication 2 รุ่น, บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Empathic Communication 2 รุ่น, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 • หลักสูตร การสื่อสารและเทคนิคการทำงานแบบ Work From Home (WFH), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  
 • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตรทักษะการนำเสนอ

 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น, บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี, บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

หลักสูตร Mindset

 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (หลักสูตร 1 วัน + ติดตามผล 1 วัน), บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน, บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • หลักสูตร ปลุกพลังความคิดพิชิตเป้าหมายด้วย Growth Mindset (หลักสูตร 2 วัน + ติดตามผล 1 วัน) 2 รุ่น, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • หลักสูตร Growth Mindset 2 รุ่น, บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 
 • หลักสูตร Growth Mindset 4 รุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 2 รุ่น, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, การไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม, บริษัท สกินโนวา จำกัด
 • หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก, โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

 

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (ภาษาอังกฤษ) 2 รุ่น, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 
 • หลักสูตร การสร้างการตระหนักรู้ด้วยศิลปะ Mandala, บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

 

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไทยชูรส จำกัด
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, สำนักงานกองทุนยุติธรรม
 • หลักสูตร กระบวนการพัฒนาความคิดและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ, สำนักงานข้าราชการอัยการ
 
 

หลักสูตร การพัฒนางานบริการ

 • หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ, บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ, บริษัท นำสว่าง จำกัด (ผู้นำเข้า Rolex)
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ, เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

Coaching

 • One on One Coaching  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับการโค้ช
 • Group Coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 70,391