เกี่ยวกับเรา

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี และรักองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย อ.ภญ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), 7 Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ เป็นต้น และนำมาใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการงานและคน แบ่งปันให้กับพนักงานในองค์กรในช่วงที่ทำงานในองค์กร หลังจากทดลองและปรับใช้ แล้วจึงนำมาถ่ายทอด แบ่งปัน เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และภักดีต่อองค์กรค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล

อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง
ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา


ประกาศนียบัตร

 • Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
 • Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
 • Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
 • Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
 • Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
 • Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

 

ผลงานการฝึกอบรมที่ผ่านมา


หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การสื่อสารและเทคนิคการทำงานแบบ Work From Home (WFH), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ 2 รุ่น, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค New Normal, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรทักษะการนำเสนอ

 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น, บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี, บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

หลักสูตร Mindset

 • หลักสูตร Growth Mindset 2 รุ่น, บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการทำงานแบบ WFH 2 รุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก, โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร ปรับ Mindset เปลี่ยนทัศนคติสู่สังคมใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 

 

หลักสูตร การพัฒนางานบริการ

 • หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ, บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ, บริษัท นำสว่าง จำกัด (ผู้นำเข้า Rolex)
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ, เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรอื่นๆ 

 • หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ, สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หลักสูตร การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 • หลักสูตร การวางแผนงานสู่เป้าหมาย, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด 
 • หัวข้อ การบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า, บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด  
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด 

 

Coaching

 • One on One Coaching  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับการโค้ช
 • Group Coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 49,766