หลักสูตร ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เพื่อพัฒนาศักยภาพ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

หลักสูตร ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้เข้าอบรม คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคณาจารย์ และนักวิชาการ ให้มีทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาทีมงาน และนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถคิดและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมีความคิดริเริ่มในการทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย และสามารถพูดคุยกับนักศึกษาด้วยทักษะโค้ช เพื่อให้นักศึกษาสามารถได้คำตอบที่เหมาะสมกับตนเอง เชื่อมั่นและรับผิดชอบกับคำตอบที่ตนเองเลือกที่จะลงมือทำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ตามเป้าหมายและมีความสุขกับชีวิตในมหาวิทยาลัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การโค้ช คือ อะไร 
  • การโค้ชต่างกับการให้คำปรึกษา และการสอนอย่างไร และเมื่อไรที่ใช้การโค้ช
  • การฟัง เพื่อจับประเด็น และสะท้อนคุณสมบัติดีๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพคนที่พูดคุยด้วย
  • การถาม เพื่อขยายมุมมองที่ผู้รับการโค้ชมีต่อตนเอง 
  • การถามตาม G.R.O.W. model
  • การสังเกตการสาธิตการโค้ช และถอดบทเรียน
  • การฝึกโค้ชตาม G.R.O.W. model

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ผ.อ.บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทักษะการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 61,847