หลักสูตร ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เพื่อพัฒนาศักยภาพ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

หลักสูตร ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้เข้าอบรม คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคณาจารย์ และนักวิชาการ ให้มีทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาทีมงาน และนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถคิดและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมีความคิดริเริ่มในการทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย และสามารถพูดคุยกับนักศึกษาด้วยทักษะโค้ช เพื่อให้นักศึกษาสามารถได้คำตอบที่เหมาะสมกับตนเอง เชื่อมั่นและรับผิดชอบกับคำตอบที่ตนเองเลือกที่จะลงมือทำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ตามเป้าหมายและมีความสุขกับชีวิตในมหาวิทยาลัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การโค้ช คือ อะไร 
  • การโค้ชต่างกับการให้คำปรึกษา และการสอนอย่างไร และเมื่อไรที่ใช้การโค้ช
  • การฟัง เพื่อจับประเด็น และสะท้อนคุณสมบัติดีๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพคนที่พูดคุยด้วย
  • การถาม เพื่อขยายมุมมองที่ผู้รับการโค้ชมีต่อตนเอง 
  • การถามตาม G.R.O.W. model
  • การสังเกตการสาธิตการโค้ช และถอดบทเรียน
  • การฝึกโค้ชตาม G.R.O.W. model

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ผ.อ.บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทักษะการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 68,576