หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ-บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเตรียมเป็นหัวหน้างาน

ผู้เข้าอบรม ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการขึ้นเป็นหัวหน้างาน สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร การนำเสนอ และพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความเข้าใจในคู่สนทนาและสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
  • การฟัง เพื่อจับประเด็น และสร้างความเข้าใจ 
  • การพูด เพื่อสื่อสาร และจูงใจ
  • การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น เพื่อปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับผู้ที่สนทนาด้วย
  • การแสดงบทบาทสมมติ: การสื่อสารในการทำงาน

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ทีม HR ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 73,073