หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ-บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเตรียมเป็นหัวหน้างาน

ผู้เข้าอบรม ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการขึ้นเป็นหัวหน้างาน สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร การนำเสนอ และพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความเข้าใจในคู่สนทนาและสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
  • การฟัง เพื่อจับประเด็น และสร้างความเข้าใจ 
  • การพูด เพื่อสื่อสาร และจูงใจ
  • การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น เพื่อปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับผู้ที่สนทนาด้วย
  • การแสดงบทบาทสมมติ: การสื่อสารในการทำงาน

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ทีม HR ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 58,387