หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) - ร.พ.มะการักษ์

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

ผู้เข้าอบรม บุคลากรทางการแพทย์ ระดับหัวหน้างาน โรงพยาบาลมะการักษ์

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเป็นหัวหน้าที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหัวหน้าและการบริหารทีมงาน และมีทักษะในการสื่อสาร สอนงาน โค้ชทีมงาน และให้ฟีดแบคได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • องค์ประกอบของการเป็นหัวหน้าที่ดี
 • Growth Mindset กับการนำตนเองและนำทีม
 • หัวหน้างานกับหมวก 4 ใบ (ที่ปรึกษา โค้ช ผู้สั่งการ พี่เลี้ยง)
 • การเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และทีมงาน เพื่อปรับการสื่อสารและจูงใจทีมงาน 
 • ทักษะการสอนงาน
 • การให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์
 • การให้ฟีดแบคเพื่อการพัฒนาด้วย STAR Model
 • การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารสองทาง

   

  ลักษณะการสอน: บรรยาย, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม 

  ขอขอบคุณ 

  ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจในเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ะ 

  ขอบคุณ ผู้บริหารที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้กับหัวหน้างานค่ะ

   

  หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

   

  ภาพบรรยากาศการอบรมประวัติวิทยากร


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


Visitors: 70,391