หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน-บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้เข้าอบรม บุคลากรระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย Growth Mindset พร้อมที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ และพยายามลงมือทำจนบรรลุเป้าหมาย และเข้าใจและใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงานและปรับตนเองให้เข้ากับทีมงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม


เนื้อหาหลักสูตร

  • Fixed Mindset กับ Growth Mindset
  • Growth Mindset ส่งผลต่อตนเอง การทำงาน และความสัมพันธ์อย่างไร
  • พลังของความคิด คำพูด มีผลกับเราอย่างไร
  • การเปลี่ยนความเชื่อจำกัด เป็นความเชื่อที่สร้างพลัง
  • การค้นหาคุณค่า และความเชื่อของตนเอง เพื่อพัฒนา Growth Mindset จากภายใน
  • พลังของเป้าหมายที่ชัดเจนด้วย S.M.A.R.T.
  • ขั้นตอนในการพัฒนา Growth Mindset
  • การบริหารทีมงานด้วยจุดแข็งของตนเอง และผู้อื่น

 

ลักษณะการสอน: ให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจและสนุกสนานในการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และการ sharing ในคลาสค่ะ 

 

ขอบคุณ ฝ่าย HR และผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ 


รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน


ภาพบรรยากาศ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)


     อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) ในบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ได้แก่ บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย), ดีเคเอสเอช, แบลคมอร์ส, สถาบันแบลคมอร์ส ฯลฯ

     อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ  

     ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช โดยนำทักษะการโค้ช การ Facilitate มาใช้ในการสอนและทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,392