หลักสูตร ทักษะการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Coaching Skill) 1 วัน

หลักสูตร ทักษะการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Coaching Skill for Performance Working)

 

หลักการและเหตุผล

     หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กรได้ การโค้ช คือ กระบวนการที่โค้ชชวนผู้รับการโค้ชพูดคุย เพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้คำตอบในหัวข้อที่ต้องการด้วยตนเอง และพร้อมที่จะลงมือทำตามที่ตนเองตัดสินใจ   

     หากหัวหน้างานมีทักษะการโค้ชลูกน้อง จะช่วยให้ลูกน้องสามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เกิดความตระหนักรู้ เชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของลูกน้องเอง

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่สำคัญต่อการโค้ช ได้แก่ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์, ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ, ทักษะการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา, ทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง และสามารถนำทักษะดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปโค้ชทีมงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับทีมงาน และทีมงานได้คำตอบในเป้าหมายที่ต้องการด้วยตนเอง ส่งผลให้ทีมงานมีศักยภาพมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายในงานส่วนตนเอง ทีม และองค์กรได้

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถ:

 1. มีแนวคิดที่ดีต่อการโค้ชลูกน้อง และอยากพัฒนาทีมงาน
 2. มีทักษะฟังอย่างเข้าใจ และสามารถถามคำถามเพื่อดึงศักยภาพของลูกน้อง และช่วยให้ลูกน้องสามารถคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้กับตนเอง ถามคำถามตนเอง เพื่อดึงศักยภาพของตนเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร


Module 1 หลักการที่สำคัญในการโค้ช

 • การโค้ช คือ อะไร และแตกต่างกับการสื่อสารปกติอย่างไร
 • ความสำคัญของการโค้ช และเมื่อไรที่ควรใช้การโค้ช
 • ทักษะที่สำคัญในการโค้ช และ Model การโค้ช
 

Module 2 ทักษะการฟัง และการสะท้อน เพื่อเข้าใจ และจับประเด็น

 • ทัศนคติที่สำคัญของโค้ช
 • การฟัง เพื่อเข้าใจ และจับประเด็น
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการฟัง เพื่อการจับประเด็น และสะท้อนคุณสมบัติดีๆ
 

Module 3 ทักษะการตั้งคำถาม สำหรับการโค้ช

 • คำถาม เพื่อหาเป้าหมายของการโค้ช (Goal)
 • คำถาม เพื่อค้นหาสภาวะปัจจุบัน (Reality)
 • คำถาม เพื่อค้นหาทางเลือก (Options)
 • คำถาม เพื่อเลือกทางเดินไปข้างหน้า (Way Forward)
 • กิจกรรม: การฝึกโค้ช ตาม G.R.O.W. model
 

Module 4 การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วย G.R.O.W. Model

 • สังเกตการณ์ สาธิตการโค้ช 
 • กิจกรรม: การฝึกโค้ชด้วย G.R.O.W. Model
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปฝึกฝน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในทีมงาน และเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น
 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะการโค้ชทีมงาน ทำให้ทีมงานสามารถคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้น กล้าทำสิ่งใหม่ๆ/ทำงานที่ท้าทาย และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร เคยทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานด้านโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,395