หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรและทีม รุ่น 2-บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย ธันยพร จารุไพศาล


หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรและทีม

ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรม เข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจเป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการทำงานและเห็นโยงกับเป้าหมายองค์กร ช่วยให้ผู้รับการอบรมมีแรงบันดาลใจ มี passion หรือความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่องาน และต่อองค์กร ทำให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ทำงานได้เต็มศักยภาพ และมีความเป็นทีมในการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในงานส่วนของตนเองและทีมเพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ เช่น ทัศนคติเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ค่ะ

ขอบคุณทางผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม และขอบคุณทางฝ่ายฝึกอบรมที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 49,766