หลักสูตร การพัฒนาความคิดและสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำ-สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

หลักสูตร การพัฒนาความคิดและสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำ

ผู้เข้าอบรม ข้าราชการอัยการ ระดับ 6 (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถและมีทักษะที่สำคัญในการทำงานและจูงใจทีมงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับหน่วยงานได้อย่างตรงตามเป้าหมาย

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • กิจกรรม: ผู้นำที่เราอย่ากเป็น
  • การคิดแบบต่างๆ (คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงกลยุทธ์)
  • การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
  • การจูงใจทีมงาน
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้และกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมากๆ ค่ะ

ขอบคุณ ทีมผู้จัด และผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 68,581