หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง รุ่นที่ 2- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) รุ่นที่ 2

ผู้เข้าอบรม นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมไ้ด้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจการฟังระดับต่างๆ ผ่านประสบการณ์ตรงในคลาส สามารถเชื่อมโยงประโยชน์การฟังอย่างลึกซึ้งกับการทำงานและชีวิต และการนำไปใช้ในสถานการณ์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การประสานงานในการทำงานและการทำงานเป็นทีมในฐานะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และ Group coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเชื่อมโยงกับการนำไปประยุกต์ใช้


รูปแบบการสอน: Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์) ผ่าน zoom


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมที่ตั้งใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรม และอยากที่จะนำไปฝึกฝนต่อยอด 

ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันอย่างต่อเนื่องค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 71,305