หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ-สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการบริหารตนเอง การบริหารเวลา การลำดับความสำคัญของงาน วางแผนงาน และมีเทคนิคในการสื่อสาร มอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารเวลาให้ดียิ่งขึ้น ตนเองและทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรเวลาให้กับด้านอื่นๆ ของชีวิต มี work life integration (มีความลงตัวทั้งงานและชีวิต)

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การบริหารเวลาและการบริหารตนเอง
  • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
  • อุปสรรคของการบริหารเวลา
  • เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
  • 5 กุญแจสำคัญของการบริหารเวลา
  • เป้าหมายและการวางแผน
  • ทฤษฎี พาเรโต 80:20
  • กิจกรรม: การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย Eisenhower Matrix
  • การวางแผนรายปี รายเดือน และรายวัน (To do list)

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้มากๆ ค่ะ ในการทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ค่ะ

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

Visitors: 70,391