หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่องานบริการ 1 วัน

หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่องานบริการ

 

หลักการและเหตุผล

    การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานสำคัญในงานบริการ หากผู้ให้บริการมีทักษะในการฟังที่ดี จะช่วยให้ลูกค้ารับรู้ถึงความจริงใจ ความใส่ใจ มีความรู้สึกที่ดีด้วย กล้าที่จะเปิดใจขอความช่วยเหลือ หรือปรึกษา ทำให้ผู้ให้บริการเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง และสามารถนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แต่หากปราศจากการฟัง หรือฟังลูกค้าน้อย จะทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิด ไม่อยากพูดคุยด้วย และทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ ไม่อยากใช้บริการได้ แล้วจะทำอย่างไรให้บุคลากรมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

     การฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังที่ใส่ใจฟังผู้พูดอย่างแท้จริง เป็นการฟังโดยปราศจากการตัดสิน ฟังลึกกว่าแค่คำพูด ได้ยินในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด เช่น ความรู้สึก ความต้องการ คุณค่า ความเชื่อ เป็นต้น ทำให้เข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญต่อตนเองและองค์กร พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการได้ ส่งผลให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ส่งผลให้นำเสนอได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้สัมมนาจะสามารถ:

 1. มีกรอบความคิดที่ดีต่อการฟังอย่างลึกซึ้ง และเห็นความสำคัญ
 2. มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ทำให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น  
 3. สามารถนำเทคนิคการฟังไปประยุกต์ใช้ในงานบริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 หลักการที่สำคัญของฟังอย่างลึกซึ้ง

 • ความหมายของการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรม: การฟังอย่างลึกซึ้ง ดีต่อตนเองอย่างไร

 

Module 2 การฟังระดับต่างๆ 

 • ทำความเข้าใจกับการฟัง 4 ระดับ
 • กิจกรรม: การฝึกฟังในระดับต่างๆ (รวมถึงการฟังเพื่อจับประเด็น)

 

Module 3 การฟังอย่างลึกซึ้ง

 • สติกับการตระหนักรู้ในการฟัง
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อรับรู้ความรู้สึกและความต้องการ
 • กิจกรรม: การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการ

 

Module 4 แนวทางพัฒนาการฟังอย่างลึกซึ้ง 

 • ความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญต่อการฟัง
 • การสร้างบรรยากาศในการพูดคุย
 • สรุปสิ่งที่ได้ และการนำไปประยุกต์ใช้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 2. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ
 3. เพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำ
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 

วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 73,073