หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก 1 วัน

หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก

 

หลักการและแนวคิด

     พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน เห็นคุณค่าของงานที่ทำ มีความกระตือรือร้น อยากคิด อยากลงมือทำงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพแวดล้อมภาพนอก ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ อาจทำให้พนักงานมีความกังวล มีทัศนคติเชิงลบได้ 

    การสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ จะทำให้มีพลังในการทำงาน มองเห็นข้อดีของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี หากองค์กรเต็มไปด้วยพนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกจะทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความสุข ความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงาน

    หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวก มีทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และองค์กร มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ด้วยการเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจและเห็นความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก และอยากนำไปใช้ในงานและชีวิตประจำวันของตน

2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และเหตุการณ์ต่างๆ

3. เข้าใจเป้าหมายของตนเอง และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

4. เข้าใจผู้อื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น


รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 ทัศนคติมีผลต่อเราอย่างไร

 • ทัศนคติมีผลต่อเราอย่างไร
 • การปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
 • กิจกรรม: พลังของประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านสายธารแห่งชีวิต

 

Module 2 การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก 360 องศา

 • เทคนิคการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
 • กิจกรรม: ฝึกฝนทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ
 • กิจกรรม: ทัศนคติเชิงบวกต่อ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

Module 3 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • การสร้างแรงจูงใจด้วยเป้าหมายที่ทรงพลังของตนเอง
 • กิจกรรม: เป้าหมายของฉัน พลังใจของฉัน
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย Growth Mindset
 • กิจกรรม: การสื่อสารเพื่อสร้างพลังให้ตนเองและผู้อื่น

 

Module 4 การเข้าใจคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง

 • กิจกรรม: การเข้าใจคนที่แตกต่างกัน
 • กิจกรรม: การสร้างสัมพันธ์และจูงใจคนที่แตกต่าง

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปใช้

 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00) 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 68,580