หลักสูตร ปรับ Mindset เปลี่ยนทัศนคติสู่สังคมใหม่-สาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร ปรับ Mindset เปลี่ยนทัศนคติสู่สังคมใหม่

ผู้เข้าอบรม นักศึกษาปี 1 สาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อให้น้องนักศึกษาปี 1 มีทักษะในการปรับตัวกับเพื่อนใหม่ และสามารถอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่

- วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นด้วยการฟัง

- ทัศนคติที่สำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

- การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อน ของตนเอง

- อุปสรรคในการปรับตัว และวิธีการก้าวข้าม

- การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น (อะไรที่ควรทำ และห้ามทำ)

- เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้มองโลกในแง่ดี


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์) ผ่าน Microsoft Team


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรม (น้องๆ ปี 1) มากๆ ค่ะ ที่ตั้งใจ และสนุกกับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรมค่ะ 

ขอบคุณ ตัวแทนรุ่นพี่ปี 2 และคณาจารย์ ที่ให้โอกาสแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องปี 1 อยากนำสิ่งที่เรียนไปฝึกฝนค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576