หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม - บริษัท สกินโนวา จำกัด

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม (Performance and Team Excellence)

ผู้เข้าอบรม บุคลากร บริษัท สกินโนวา จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเองในการทำงาน และเห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายของตนกับเป้าหมายขององค์กร เห็นศักยภาพของตนเองที่ซ่อนอยู่ ผ่านการตระหนักถึงจุดแข็ง คุณสมบัติดีๆ และมุมมองที่มีต่อตนเอง สามารถนำศักยภาพที่ตนเองมีมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยทักษะการสื่อสารกับตนเองและทีมงานอย่างสร้างสรรค์

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • การสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
 • การเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน
 • สำรวจตนเอง ประเมินสภาวะปัจจุบัน เพื่อเข้าใจตนเอง
 • องค์ประกอบสู่ความสำเร็จของตนเอง 
 • เป้าหมายของตนในเชิงบูรณาการ (Integration)
 • การเข้าใจความเชื่อและคุณค่าของตนเองที่สนับสนุนให้เติบโต
 • การเปลี่ยนมุมมองเชิงลบ เป็นคำพูดที่ให้พลัง
 • การทำงานเป็นทีม
 • การสื่อสารและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

 

ลักษณะการสอน: 

 • Training ให้ความรู้
 • Activity-based learning เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 
 • Group coaching  เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับตนเอง และการนำไปประยุกต์ใช้

 

ขอขอบคุณ 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับตนเองและสิ่งที่จะไปฝึกต่อค่ะ 

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานค่ะ  

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 68,577