ผลงานที่ผ่านมา

หลักสูตรที่เป็นวิทยากรที่ผ่านมา

  • หลักสูตร การสื่อสารและเทคนิคการทำงานแบบ Work From Home (WFH), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • หลักสูตร การสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ 2 รุ่น, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  
  • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง 2 รุ่น, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
  • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
  • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
  • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น, บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
  • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 
  • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด 
  • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี, บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  • หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก, โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
  • หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ, บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  • หลักสูตร Growth Mindset 2 รุ่น, บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 
  • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการทำงานแบบ WFH 2 รุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ, สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
  • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
  • หลักสูตร การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • หลักสูตร การวางแผนงานสู่เป้าหมาย, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด 
  • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ, เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
  • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  • หัวข้อ การบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า, บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, 
  • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
  • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด  
  • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) 
  • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด 

 

Coaching

 • One on one coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับการโค้ช
 • Group coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

Visitors: 27,885