ประวัติวิทยากร

ประวัติ อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล

อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง
ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ และโค้ช
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 
 • ที่ปรึกษา บริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด 
 • Personal Coach ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • Education Manager บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • Product Manager บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • Store Manager บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เภสัชกร บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท สีไดโน จำกัด

 

ประกาศนียบัตร

 • Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
 • Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
 • Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
 • Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
 • Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
 • Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand

ผลงานการฝึกอบรมที่ผ่านมา

 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ 2 รุ่น, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 
 • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น , บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี, บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ, บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
 • หลักสูตร การสร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต 2 รุ่น, บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 
 • หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ, สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 • หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก, บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หลักสูตร การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 • หลักสูตร การวางแผนงานสู่เป้าหมาย, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด 
 • หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก, โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
 • หลักสูตรบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ, เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
 • หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 • หัวข้อ การบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า, บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด  
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) 
 • หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด 

 

Coaching

One on one coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับการโค้ช

Group coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 27,885