หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ-คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ผู้เข้าอบรม นิสิต คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร อ. ธันยพร จารุไพศาล ในนาสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 

 

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมตัวให้น้องๆ นิสิตมีความพร้อมก่อนออกไปสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และเข้าทำงานในองค์กรค่ะ โดยให้น้องๆ เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ เข้าใจจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง เข้าใจองค์ประกอบของบุคลิกภาพหลักๆ ทั้งด้านภายนอก ภายใน ได้แก่ การแต่งกาย กิริยามารยาท การสื่อสาร ทัศนคติและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง


ขอบคุณน้องๆ นิสิตที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม ขอบคุณอาจารย์ผู้จัดและสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,577