หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์-บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด


หลักสูตร การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

ผู้เข้าอบรม บุคลากร บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด

วิทยากร อ. ธันยพร จารุไพศาล ในนามสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรม เข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร อุปสรรคของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ เรียนรู้เทคนิค Neuro-Linguistics Programming (NLP: การโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ) ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของผู้อบรม


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน Group Coaching และกรณีศึกษา


ขอบคุณทางผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม ขอบคุณทีมอาจารย์ผู้จัด และขอบคุณสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ที่ให็โอกาสไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576