หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ-เทศบาลเมืองบางบัวทอง


หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ

ผู้เข้าอบรม บุคลากร เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วิทยากร อ. ธันยพร จารุไพศาล ในนาสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 

 

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมตัวให้บุคลากรมีความพร้อมในการบริการบุคคลภายนอก (ประชาชน) และบุคคลในองค์กร โดยให้บุคลากรเห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ เข้าใจจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง เข้าใจองค์ประกอบของบุคลิกภาพหลักๆ ทั้งด้านภายนอก ภายใน ได้แก่ การแต่งกาย กิริยามารยาท การสื่อสาร ทัศนคติและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง


ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม ขอบคุณฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 095-348-4368 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576