ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ

 ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ

 

 
หากท่านรู้สึกว่าชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ไม่รู้ว่าจะจัดสรรอย่างไรดี หรือรู้สึกว่ายังจัดสรรชีวิตได้ไม่ดี อยากให้เวลากับสุขภาพ ครอบครัว มากขึ้น หรือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขมากนัก เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะโฟกัสบางด้านมากเกินไป และหลงลืมบางด้านในชีวิตไปค่ะ 

วันนี้ อ.ก้อย จะชวนทุกท่านมาออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการกัน โดยมี 3 ขั้นตอนค่ะ คือ
 
1. ทบทวนองค์ประกอบของชีวิตแต่ละด้าน หรือวงล้อชีวิต (Wheel of Life)
2. ตั้งเป้าหมายในแต่ละด้าน
3. วางแผนกิจกรรมที่จะทำเพื่อเป้าหมายนั้นๆ
 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนองค์ประกอบของชีวิตแต่ละด้าน หรือวงล้อชีวิต (Wheel of Life)
 
   เริ่มจากชวนท่านทบทวนชีวิตของตนเองในเชิงบูรณาการ หรือรวมทุกด้านในชีวิตค่ะ เนื่องจากชีวิตเราประกอบด้วยหลายๆ ด้าน เช่น การงาน การเงิน ครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนทั่วไป สุขภาพ เป็นต้น หากใดด้านหนึ่งของเราไม่สมบูรณ์นัก หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะส่งผลต่อด้านอื่นๆ ได้ เช่น หากท่านมีปัญหาสุขภาพก็จะส่งผลต่อการทำงาน การเงิน และส่งผลต่อคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ หรือหากท่านมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ก็ส่งผลให้ท่านไม่สามารถโฟกัสกับงานได้เต็มที่ เป็นต้นค่ะ
 
   เรามาดูกันค่ะ ว่าแล้วองค์ประกอบของชีวิตหรือวงล้อชีวิต (Wheel of Life) ประกอบด้วยด้านใดบ้างค่ะ ระหว่างที่อ่านไป ชวนให้หยิบกระดาษกับปากกามาให้คะแนนความพึงพอใจของตนเองในแต่ละด้านด้วยนะคะ ว่าถ้าคะแนนพึงพอเต็ม 10 ด้านนั้นๆ ท่านพึงพอใจที่คะแนนเท่าไรค่ะ (10 คือ พึงพอใจมากสุด และ 1 คือ พึงพอใจน้อยสุดค่ะ)
องค์ประกอบของชีวิตหรือวงล้อชีวิต (Wheel of Life) 10 ด้าน ได้แก่
 
1. การงาน
   โดยส่วนใหญ่แล้วช่วงวัยในชีวิตที่ยาวนานสุด คือ ช่วงวัยทำงาน การงานของท่านในวันนี้ ท่านมีความสุขกับงานที่ทำมากน้อยแค่ไหน ความก้าวหน้าในงานของท่านเป็นไปตามที่ท่านตั้งใจหรือไม่ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในวัยเรียน ด้านนี้ให้เปลี่ยนเป็นการเรียนแทนนะคะ ว่าน้องๆ พอใจกับการเรียนของเรามากน้อยเท่าไหนค่ะ
 
2. การเงิน
   การเงิน คือ เรื่องของการบริหารเงินค่ะ เราหาเงิน ออมเงิน(รวมถึงลงทุน) และใช้เงินได้อย่างมีความสุขมากน้อยเท่าไหนค่ะ การที่เราทำงานได้ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าการเงินเราจะดีค่ะ บางคนรายได้อาจไม่ได้สูงมาก แต่บริหารเงินได้ดีก็จะมีความสุขในด้านการเงินมากค่ะ บางคนอาจจะรายได้เยอะ และรายจ่ายเยอะตาม จนเหลือออมและลงทุนน้อยก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะ 
 
3. ครอบครัว
   ครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา (กรณีท่านอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่) ความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่าน มีความสุขมากน้อยเท่าไหน ท่านได้ทำสิ่งต่างๆ ให้กับคนในครอบครัวตามที่ท่านตั้งใจมากน้อยเท่าใดค่ะ
 
4. ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
   ความสัมพันธ์ของท่านกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเป็นอย่างไร เช่น  เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนๆ นอกที่ทำงาน เช่น เพื่อนสมัยเรียน เพื่อนข้างบ้าน และคนที่ท่านได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวัน ท่านรู้สึกดีกับคนเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
 
5. สุขภาพ
   ท่านพึงพอใจกับผลตรวจสุขภาพของท่าน และการดูแลสุขภาพของท่าน เช่น ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับอย่างเพียงพอ ดื่มน้ำสะอาด เป็นต้น 
 
6. การพักผ่อน
   ท่านได้แบ่งเวลาสำหรับพักผ่อนในแบบที่ท่านชอบ เช่น ท่องเที่ยว นวดหรือสปา วาดภาพ ร้องเพลง เป็นต้น
 
7. การพัฒนาตนเอง
   ท่านได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่านหนังสือ เข้าสัมมนา เรียนรู้ทางออนไลน์ หรือศึกษาหาความรู้ผ่าน Youtube หรือ Podcast เป็นต้น
 
8. การดูแลจิตใจ
   ท่านได้มีการดูแลจิตใจให้มีความผ่อนคลาย มีสมดุล มีอารมณ์ที่ดี และรู้เท่าทันอารมณ์ของตน
 
9. การช่วยเหลือสังคม
   ท่านได้มีการช่วยเหลือผู้อื่นมากน้อยเท่าใด แล้วแต่เป้าหมายของท่านที่ท่านอยากทำ เช่น บางท่านการช่วยเหลือสังคม หมายถึง การบริจาคให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส หรือบริจาคให้ตามวัด/โรงพยาบาล บางท่านการช่วยเหลือสังคม หมายถึง การช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ญาติ เพื่อนฝูง เป็นต้นค่ะ
 
10. สิ่งแวดล้อม
   ท่านพึงพอใจกับสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่ เช่น ความสะอาดของบ้าน อาณาบริเวณบ้าน ชุมชนที่ท่านอยู่ วงเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสนิทค่ะ
 
หลังจากให้คะแนนตัวเองในแต่ละด้าน ครบทั้ง 10 ด้านแล้ว ท่านก็จะเห็นแล้วว่าด้านใดที่ท่านทำได้ดี (คะแนนมาก) และด้านใดที่ท่านต้องให้ความสำคัญมากขึ้น (คะแนนน้อย) ก็ชวนท่านมาทำขั้นตอนที่ 2 ต่อค่ะ
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งเป้าหมายในแต่ละด้าน
 
   เป้าหมายที่ท่านอยากมี หรือเป็นในแต่ละด้านเป็นอย่างไร และภายในระยะเวลาที่ท่านกำหนด เช่น ภายในสิ้นปี 2020 ด้านการเงิน ท่านตั้งเป้าหมายว่าท่านจะมีเงินเก็บเพิ่ม 100,000 บาท ด้านสุขภาพ ท่านตั้งเป้าหมายว่าน้ำหนักตัวลดลง 5 กิโลกรัม ให้น้ำหนักเหลือ 60 กิโลกรัม เป็นต้น
 
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนกิจกรรมที่จะทำเพื่อเป้าหมายนั้นๆ
 
   ขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยค่ะ เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งที่เราฝัน/ตั้งใจ เป็นรูปเป็นร่าง เกิดขึ้นจริงได้ค่ะ
   “ วินัยในการลงมือทำ เป็นหัวใจสำคัญของทุกความสำเร็จ” ค่ะ
   การที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ละด้าน ก็ต้องมีการวางแผนการลงมือทำและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอค่ะ 
ให้ท่านเขียนรายการสิ่งที่ท่านจะทำเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละด้าน จากนั้นเลือก 1 กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในด้านนั้นๆ ท่านก็จะได้ 10 กิจกรรมที่ท่านจะทำในแต่ละวันมาเป็นรายการกิจวัตรประจำวันค่ะ แนะนำให้ท่านฝึกที่จะทำกิจวัตรเหล่านั้นให้ได้ในทุกๆ วัน และหมั่นตรวจสอบรายการดังกล่าวในทุกวัน ท่านก็จะเข้าใกล้เป้าหมายเชิงบูรณาการของท่านในแต่ละด้านมากขึ้นค่ะ และหลังจากทำไปสักระยะหนึ่ง ท่านอาจปรับรายการกิจวัตรของท่านให้เหมาะสมมากขึ้นค่ะ 

หากท่านอ่านแล้วมีคำถาม หรืออยากปรึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถส่งอีเมลล์หรือไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะ
 
อ.ก้อย เป็นกำลังใจให้กับการลงมือทำตามชีวิตที่เราออกแบบไว้นะคะ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขค่ะ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance Coach and Trainer)


E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462

Visitors: 26,119