Gallery รูปสัมมนา Virtual Class/Online

การเรียนรู้ผ่าน Virtual class ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ และฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีกิจกรรมตลอดช่วงที่เรียนรู้ เพื่อให้เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์จากกิจกรรมใน virtual class แล้วถอดองค์ความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองและมีสิ่งที่ตนเองอยากนำไปฝึกฝน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะ


ด้านล่างจะเป็นภาพกิจกรรมงานสัมมนาแบบ Virtual class บางส่วน ของ อ.ภญ.ธันยพร จารุไพศาล ที่ผ่านมาค่ะ 


ท่านใดสนใจจัดอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม in-house training

โปรดติดต่อ


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 70,395