หลักสูตร การสร้าง Passion ในการทำงาน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 1 วัน

หลักสูตร การสร้าง Passion ในการทำงาน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 

 

หลักการและแนวคิด

 

 • Passion คือ แรงผลักดันจากภายในที่ช่วยให้คนเราทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ หากบุคลากรมี Passion ในการทำงาน จะทำงานอย่างกระตือรือร้น มีความสุขในการทำงาน และสนุกที่จะคิดและพัฒนางานของตน ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการเติบโต ในทางตรงข้าม หากบุคลากรหมดไฟในการทำงาน (Burn out) จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง แล้วเราจะสร้าง Passion ในการทำงานได้อย่างไร
 • จิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดบนพื้นฐานว่าคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุข การปรับมาใช้ในการทำงาน จึงอยู่บนหลักการว่าทำอย่างไรให้บุคลากรมี Passion ในการทำงานและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้านที่จะจูงใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีความรู้สึก/ความคิดเชิงบวก การผูกพันกับงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้สึกมีความหมายในงานที่ตนทำ และความรู้สึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ
 • หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และหล่อหลอม 5 องค์ประกอบของจิตวิทยาเชิงบวกเข้ากับตนเอง เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน รู้สึกว่าตนเองมีความคุณค่า เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:

 1. เข้าใจองค์ประกอบของจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อความสุขในงานและชีวิต
 2. สามารถพัฒนาความรู้สึกและความคิดเชิงบวกที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น
 3. มองเห็นคุณค่าในงานของตน และรู้สึกผูกพันกับงานมากขึ้น ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น
 4. เข้าใจผู้อื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 ทัศนคติมีผลต่อเราอย่างไร

 • ทัศนคติ/ความคิด มีผลต่อเราอย่างไร
 • กิจกรรม: ความสุขของฉัน
 • กิจกรรม: ฉันคนใหมที่อยากเป็น 

 

Module 2 การสร้าง Passion ให้ตนเองในการทำงาน

 • องค์ประสุขภาวะที่ดีในการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
 • กิจกรรม: การสร้างความรู้สึกที่เป็นบวก  
 • การพัฒนาตนเองให้อยู่ในสภาวะที่สนุกกับงาน (Engage)

 

Module 3 การสร้าง Passion จากงานที่มีความหมายและมีคุณค่า

 • กิจกรรม: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเทคนิค rapport
 • กิจกรรม: ชีวิตที่มีความหมาย
 • กิจกรรม: เส้นทางความสำเร็จในชีวิต

 

Module 4 การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน/เพื่อนร่วมงาน

 • การเข้าใจคนที่แตกต่างกัน
 • กิจกรรม: การสร้างสัมพันธ์และจูงใจคนที่แตกต่าง
 • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน
 • สรุปการเรียนรู้และนำไปใช้
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00) 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,394