หลักสูตร ทัศนคติเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตร ทัศนคติเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพยาบาลยุคใหม่ (4.0)

ผู้เข้าอบรม นักศึกษาปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมน้องๆ นักศึกษาที่เรียนจบ ให้พร้อมที่จะออกไปทำงาน เสริมความเชื่อมั่นจากจุดเด่นของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้จากการทำงาน มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ และกล้าตัดสินใจและแก้ปัญหา

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • เข้าใจตนเอง: เข้าใจจุดเด่น คุณสมบัติดีๆ ที่ตนเองมี และออกแบบเป้าหมายของตนเอง
  • เข้าใจผู้อื่น: เข้าใจบุคลิกแบบต่างๆ ด้วยผู้นำ 4 ทิศ อุปนิสัย ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการเข้าหา/ทำงานร่วมกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง
  • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ น้องๆ นักศึกษา ที่ตั้งใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรม และอยากที่จะนำไปฝึกฝนต่อยอดนะคะ 

ขอบคุณ อ.เรณู ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักศึกษาอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 70,395