หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ (Personality for Services) 1 วัน

หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ (Personality for Services)

 

หลักการและแนวคิด

 • บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การแต่งกาย หน้าตา กิริยามารยาท และบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ อารมณ์ การสื่อสาร เป็นต้น การมีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดีจะส่งผลให้ลูกค้าอยากใช้บริการ อยากพูดคุยด้วย และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 • หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่สำคัญสำหรับงานบริการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ การบริหารจัดการอารมณ์ มารยาทและภาษากายที่เหมาะสมต่องานบริการ การฟังและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ สร้างลูกค้าระยะยาว ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์

 1. เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพต่องานบริการ และอยากพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น 
 2. มีทักษะการควบคุมอารมณ์และมีกิริยามารยาทที่เหมาะสม
 3. มีทักษะการฟังอย่างเข้าใจ การสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริการ

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 : หลักการสำคัญของบุคลิกภาพสู่งานบริการ 

 • สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการบริการ
 • องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
 • ความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพกับงานบริการ
 • กิจกรรม : สร้างแนวคิดบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จของท่าน

 

Module 2 : การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการ 

 • ทัศนคติที่สำคัญต่องานบริการ
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • กิริยามารยาท

 

Module 3 การพัฒนาทักษะการฟัง เพื่อการสื่อสาร

 • การฟัง 4 ระดับ
 • กิจกรรม: การฟัง 4 ระดับ (รวมถึงการฟังเพื่อจับประเด็นและเข้าใจความต้องการของลูกค้า)

 

Module 4 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจ

 • การใช้คำถามปลายเปิด
 • การเข้าใจลูกค้าที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่าง
 • การจูงใจด้วยประโยชน์ต่อผู้ฟัง
 • กิจกรรม: การฝึกสื่อสารเพื่อจูงใจผู้ฟัง
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปใช้
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00) 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,394