หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ -บริษัท นำสว่าง จำกัด (ผู้นำเข้า Rolex)

หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ

ผู้เข้าอบรม ผู้ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ บริษัท นำสว่าง จำกัด (ผู้นำเข้า Rolex)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกที่ดีในการให้บริการ ทั้งบุคลิกภาพที่เห็นจากภายนอก และบุคลิกภาพภายในที่สะท้อนออกมาสู่ภายนอก เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจต่อบริการที่ได้รับ และกลับมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อ


เนื้อหาหลักสูตร

  • หลักการสำคัญของบุคลิกภาพสู่งานบริการ 
  • ทัศนคติที่สำคัญต่องานบริการ
  • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  • กิริยามารยาท 
  • การพัฒนาทักษะการฟัง เพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการจูงใจ
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม ถอดบทเรียนจากกิจกรรม และอยากที่จะนำไปฝึกฝนต่อยอดนะคะ 

ขอบคุณ คุณทานันท์รัชช์ กรรมการบริษัท ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันให้ทีมงานค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 70,394