หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานแบบ Work From Home (WFH)-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานแบบ Work From Home

ผู้เข้าอบรม ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมไ้ด้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการ  Work From Home (WFH) อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการสื่อสารกับบุคคลที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน และเข้าใจรูปแบบการสื่อสารและการเรียนรู้ เพื่อปรับการสื่อสารโดยเลือกเครื่องมือในการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น การประชุม การพูดคุย เป็นต้น 

เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ WFH เช่น การใช้ Zoom, การ create meeting event, การ share file เอกสารกับทีม, การทำเอกสารด้วยมือถือ เป็นต้น มีทัศนคติเชิงบวกต่อเครื่องมือดังกล่าว และสามารถใช้มือถือในการทำงานแบบ WFH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual class ผ่าน zoom และ Facebook Live (HRD DIProm page)


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมที่ตั้งใจมากๆ ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรมค่ะ และขอบคุณเสียงสะท้อนที่จะนำไปฝึกใช้ต่อค่ะ 

ขอบคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 71,303