หลักสูตร Empathic Communication - บริษัท สกินโนวา จำกัด

หลักสูตร Empathic Communication (การสื่อสารอย่างเข้าใจ)

ผู้เข้าอบรม ทีมขาย และทีม back office บริษัท สกินโนวา จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการฟังอย่างเข้าใจผู้อื่น และพัฒนาการสื่อสารอย่างเข้าใจ ทั้งต่อลูกค้า และต่อคนในองค์กรด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการนำเสนอ การขาย และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้มีความเข้าใจกันและมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสื่อสารเข้าใจเป็นอย่างไร
  • อุปสรรคของการสื่อสารอย่างเข้าใจ
  • การฟังระดับต่างๆ 
  • การฟัง เพื่อรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น
  • การขอร้อง/การพูดเชิงสร้างสรรค์
  • การให้และรับฟีดแบคอย่างมี Empathy
  • การแสดงบทบาทสมมติ: การนำเสนอให้ลูกค้า
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้มากๆ ค่ะ ทั้งทำกิจกรรม และถามคำถามตลอด แสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะนำไปใช้มากๆ ค่ะ 

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,391