หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 1 วัน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 1 วัน

 

หลักการและเหตุผล

     หัวหน้างานมีบทบาทขับเคลื่อนงานให้สำเร็จผ่านพนักงาน ดังนั้นหากหัวหน้างานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วหัวหน้างานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

     หัวหน้างานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำงานเก่งแล้ว ยังเก่งคน (การบริหารคน) โดยมีทักษะการสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจในการสอนงาน มอบหมายและติดตามงานได้อย่างเหมาะสม

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นหัวหน้าที่ดี มีทักษะต่างๆ ที่สำคัญต่อการเป็นหัวหน้า ได้แก่ การเข้าใจทีมงาน การฟังทีมงาน การสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน การจูงใจ และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทีมงานเกิดการพัฒนา และมีกำลังใจในการทำงาน สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรยากาศในการทำงานดี มีการสนับสนุน/ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:

 1. มีแนวคิดการเป็นหัวหน้าที่ดี เข้าใจทีมงาน และอยากพัฒนาทีมงาน
 2. มีทักษะการสอนงานที่เหมาะกับลูกน้องที่แตกต่าง และให้ความสำคัญกับความเป็นทีม
 3. สามารถนำเทคนิคการพัฒนาทีมงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้ประสิทธิผลในการทำงานสูงขึ้น

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 แนวคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี   

 • ลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
 • กิจกรรม: มุมมองที่เรามีต่อความเป็นผู้นำของตนเอง
 • Growth Mindset กับการนำตนเอง
 • กิจกรรม: The Best Me (ฉัน หัวหน้างานคนใหม่)
 

Module 2  การเข้าใจและบริหารทีมงาน   

 • กิจกรรม: การเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และทีมงาน
 • กิจกรรม: การสร้างสัมพันธ์และจูงใจทีมงาน
 • หมวก 4 ใบกับการเป็นหัวหน้างาน (สั่งงาน, สอนงาน, โค้ช, พี่เลี้ยง)

 

Module 3 การสื่อสาร สำหรับหัวหน้างาน

 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • กิจกรรม: ทักษะการฟัง เพื่อเข้าใจลูกน้อง
 • กิจกรรม: การชื่นชม สะท้อนคุณสมบัติดีๆ 
 • การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์
 

Module 4 การพัฒนาทักษะการสอนงาน

 • กิจกรรม: การสอนงาน
 • กิจกรรม: การสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน
 • กิจกรรม: การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
 • สรุปสิ่งที่ได้ และการนำไปประยุกต์ใช้
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 68,576