หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 1 วัน

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

 

หลักการและเหตุผล

     การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงาน เช่น ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ระหว่างเพื่อนในแผนก หรือกับเพื่อนต่างแผนกกัน แล้วจะทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้ฟังเข้าใจสารตรงกับที่ผู้พูดสื่อออกมา เมื่อเข้าใจตรงกันจะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดการประสานงานที่ราบรื่น แล้วบรรยากาศในการทำงานก็จะดีตาม ทั้งยังจะทำให้ความผูกพันของพนักงาน/ทีมงานต่อองค์กรสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากการสื่อสารเป็นไปได้ไม่ดี จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เกิดการเข้าใจผิดทำให้งานล่าช้า หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมา ขาดความร่วมมือ ขาดความเป็นทีม เป็นต้น ดังนั้นหากคนในองค์กรมีทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ องค์กรเติบโต และมีความสามารถในการแข่งขัน

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี และพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทักษะนี้คือ การฟังและการพูดให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ตลอดจนสามารถปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับผู้ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความร่วมมือในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้สัมมนาจะสามารถ:

 1. มีกรอบความคิดที่ดีต่อการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด และการถามที่มีประสิทธิภาพ
 2. เข้าใจตนเองและบุคคลอื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน และสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 3. สามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความร่วมมือในการทำงาน และเกิดประสิทธิผลในการทำงานสูงขึ้น

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module 1 หลักการที่สำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของการสื่อสารและความสำคัญ
 • กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีสำหรับฉัน
 • เรียนรู้เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคที่มีต่อการสื่อสาร
 

Module 2 การพัฒนาทักษะการฟัง

 • ทำความเข้าใจกับการฟัง 4 ระดับ
 • กิจกรรม: การฝึกฟังในระดับต่างๆ

 

Module 3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประสานงาน 

 • ให้ความรู้ รูปแบบการใช้คำถามที่ดี
 • เรียนรู้วิธีการพูดที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้วิธีการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตาม
 • กิจกรรม: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 

Module 4 แนวทางพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจคนที่มีบุคลิกแบบต่างๆ 
 • เรียนรู้การสร้างสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่น
 • กิจกรรม: การเข้าใจและสร้างสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน
 • สรุปสิ่งที่ได้ และการนำไปประยุกต์ใช้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้มาใช้เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 
 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
 

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 73,073