หลักสูตร จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่น 2-บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้เข้าอบรม ผู้จัดการและพนักงานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล ในนาสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรม เข้าใจการเป็นผู้นำในสไตล์ของตนเอง โดยเริ่มจากเข้าใจอุปสรรคที่ตนเองติดอยู่ ได้รับเทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว เข้าใจธรรมชาติของคนเรา การสื่อสารที่ดี วิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และการดึงศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิคที่ตนเองสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์และสถานการณ์ของตนเอง


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน Group Coaching การสาธิต และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา


ขอบคุณทางผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม ขอบคุณทางฝ่ายฝึกอบรม และขอบคุณสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 70,395