หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์-บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Development)

ผู้เข้าอบรม พนักงานและหัวหน้างาน บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล  


หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมไ้ด้เห็นความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ ฝึกฝนเรื่องการตระหนักรู้ต่ออารมณ์ของตนเอง เและการบริหารจัดการตนเอง เห็นความสำคัญต่อการตระหนักรู้ต่ออารมณ์ของผู้อื่น ฝึกฝนการตระหนักรู้ต่อผู้อื่นและการบริหารความสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีมและงานสำเร็จอย่างมีความสุข 


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


ขอบคุณทางผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนุกสนานและกระตือรือร้นตลอดการเรียนการสอนค่ะ และขอบคุณทางฝ่ายฝึกอบรมที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576