หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง- Mind Awaken และศูนย์วิจัย FIRST

หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้้งบนพื้นฐานของสติ

Mind Awaken Workshop ร่วมกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FIRST)

วิทยากร อ. ธันยพร จารุไพศาล  


หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรม เข้าใจความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกฟัง และใช้สติในการฟังควบคู่เพื่อการฟังที่เข้าใจคนตรงหน้าอย่างแท้จริง เข้าใจสภาวะคนพูด ความคิด ความรู้สึก และไม่ตัดสิน 

ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ตรงทั้งในฐานะของผู้ฟังและผู้พูดที่มีคนฟัง ฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ ทำให้รู้สึกดีและอยากฝึกฝนทักษะเพื่อ เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงและนำไปสู่การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น 


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน workshop และ Group Coaching 


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม 

ขอบคุณ ทีมผู้จัดที่ให้โอกาสไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,576