หลักสูตร การคิดบวก สร้างพลังในการทำงาน (Positive Thinking) 1 วัน

หลักสูตร การคิดบวก สร้างพลังในการทำงาน (Positive Thinking)

 

หลักการและแนวคิด

 

 • ในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากบุคลากรมีทักษะการคิดบวก จะทำให้มีพลังใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ และจดจ่อกับเป้าหมาย ทำให้ทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว องค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่คิดบวก จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทางตรงข้าม หากบุคลากรไม่สามารถมองมุมบวกต่อสถานการณ์ที่ท้าทายได้ จะทำให้จมอยู่กับปัญหา ไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ การคิดบวกจึงเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน 
 • หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการคิดบวก มีทักษะการคิดบวกต่อตนเอง งาน ทีมงาน องค์กร และสถานการณ์ที่ท้าทาย เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:

 1. เห็นความสำคัญของการคิดบวกต่อตนเอง และเป้าหมายของตนเองและองค์กร
 2. มีทักษะการคิดบวก ต่อตนเอง งาน ทีมงาน องค์กร และสถานการณ์ที่ท้าทาย/ไม่คาดคิด
 3. สามารถนำเทคนิคการคิดบวกไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มการจอจ่อกับเป้าหมาย และประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร


Module 1 หลักการที่สำคัญของคิดบวก

 • ความหมายของการคิดบวก
 • ความสำคัญของการคิดบวก
 • สำรวจการคิดบวกของตนเองใน 3 มิติ
 • กิจกรรม: การตั้งเป้าหมาย การคิดบวกในแบบของตนเอง

 

Module 2 การเทคนิคการคิดบวก

 • สมองกับการคิด
 • การปรับมุมมองความคิด (Reframe)
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • กิจกรรม: การฝึกมองมุมบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ

 

Module 3 การพัฒนาทักษะการคิดบวกใน 3 มิติ

 • การคิดบวกต่อตนเอง
 • การคิดบวกต่องาน ทีม องค์กร
 • การคิดบวกต่อครอบครัว/ลูกค้า
 • กิจกรรม: การเสริมพลังการคิดบวกใน 3 มิติ 

 

Module 4 แนวทางพัฒนาการคิดบวกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การฝึกปฏิบัติ: การฝึกการคิดบวกด้วยกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
 • สรุปการเรียนรู้และนำไปใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00) 
 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

 
Visitors: 68,577