หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น-บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 5 รุ่น

รูปแบบการจัดอบรม Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์)

ผู้เข้าอบรม พนักงาน บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด

วิทยากร อ. ธันยพร จารุไพศาล ในนาสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมเข้าใจธรรมชาติและสาเหตุของความขัดแย้ง เข้าใจหลุมพรางความคิดเชิงลบที่นำไปสู่ความขัดแย้ง  มีหลักการในการบริหารความขัดแย้งและเทคนิคต่างๆ เช่น การเข้าใจคนที่บุคลิกภาพแตกต่างกันและปรับตนเองให้เข้ากับคนที่แตกต่าง ทัศนคติที่สำคัญที่ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ (rapport) การให้ความหมายเชิงบวก เป็นต้น ทำให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารความขัดแย้งในสไตล์ของตนเอง


ลักษณะการสอน: Virtual class (สอนออนไลน์) โดยให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่าน workshop และกรณีศึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม


ขอบคุณทางผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เต็มที่กับเนื้อหาและกิจกรรม ขอบคุณทางฝ่ายฝึกอบรม และขอบคุณสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 71,307