หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หลักสูตร Growth Mindset กับการพัฒนาตนเอง

ผู้เข้าอบรม นวัตกรชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมมี Growth Mindset ต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่

- การเห็นความสำคัญของ Growth Mindset ต่อเป้าหมายของตนเอง 

- การค้นพบคุณสมบัติดีๆ ของตนเอง และความเชื่อที่ทรงพลัง ที่พาออกจาก Comfort Zone

- เป้าหมายที่มีความหมายต่อตนเอง

- กระบวนการก้าวไปยัง Growth Zone

- การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์) ผ่าน zoom 


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมมากๆ ค่ะ ที่ตั้งใจในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรมค่ะ และขอบคุณเสียงสะท้อนที่จะนำไปฝึกต่อค่ะ 

ขอบคุณ คณาจารย์ ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 71,307