หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำ-บริษัท Fresenius Medical Care (Thailand)

หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำ (Emotional Intelligence Development for Leader)

ผู้เข้าอบรม บุคลากร บริษัท Fresenius Medical Care (Thailand)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น และสามารถปรับตนเองเพื่อบริหารทีมงานได้ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
  • ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ต่อผู้นำ
  • การตระหนักรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง และผู้อื่น
  • การเข้าใจจุดแข็งของตนเอง
  • การบริหารจัดการตนเองผ่านการฝึกสติ การภาวนาผ่านการลากเส้น
  • การบริหารตนเองให้กลับมาจดจ่อกับเป้าหมายและอยู่ใน flow state (สภาวะที่สนุกกับการทำงาน)
  • การบริหารความสัมพันธ์กับทีมงาน
  • การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน
  • การทำงานเป็นทีม
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้มากๆ ในการทำกิจกรรม และการ sharing ในคลาส

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร และ HR ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,392