หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง-คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) 

ผู้เข้าอบรม นักศึกษา ปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมไ้ด้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจการฟังระดับต่างๆ มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของการฟังด้วยใจที่เกิดขึ้นกับตนเอง แล้วอยากเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ทั้งในการเรียน จะได้เข้าใจเพื่อนมากขึ้น และในชีวิต คือไปใช้กับครอบครัว ได้ช่วยรับฟัง บรรเทาความทุกข์ใจและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้น

และอยากนำการฟังไปฝึกให้ตนเองมีการฟังที่ลึกซึ้งและมีสติในการฟังโดยไม่ตัดสิน


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual class ผ่าน zoom


ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมที่ตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุย ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรม และอยากที่จะนำไปฝึกฝนต่อยอดค่ะ 

ขอบคุณ อ.ปวัตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 68,577