หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

ผู้เข้าอบรม นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยเล็งเห็นว่าการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญในการฝึกงาน จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษา

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมไ้ด้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้อื่น และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้อื่น โดยมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ เชื่อมโยงประโยชน์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อการฝึกงานและชีวิตส่วนตัว และสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของตนเองได้ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ และถูกกาละเทศะ


ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 


รูปแบบการสอน: Virtual Class/Online Class (สอนออนไลน์) ผ่าน zoom


ขอบคุณ น้องๆ นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม และถอดบทเรียนจากกิจกรรม และอยากที่จะนำไปฝึกฝนต่อยอด 

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักศึกษาอยากนำสิ่งที่เรียนไปใช้ค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 71,307