หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน-บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้เข้าอบรม บุคลากรระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมเข้าใจหลักการของ Growth Mindset เห็นความสำคัญ และพัฒนา Growth Mindset ของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิต และสามารถใน Growth Mindset ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Fixed Mindset กับ Growth Mindset
  • ความสำคัญของ Growth Mindset 
  • ความคิด คำพูดของเรามีผลกับเราอย่างไร
  • การเปลี่ยนความเชื่อจำกัด เป็นความเชื่อที่สร้างพลัง
  • การถอดรหัส Growth Mindset จากภายใน ด้วยการค้นหาคุณค่า และความเชื่อของตนเอง
  • การพัฒนา Growth Mindset สู่ภายนอก ด้วยเป้าหมาย S.M.A.R.T.
  • 5 ขั้นตอนการพัฒนา Growth Mindset
  • การบริหารทีมงานด้วยจุดแข็งของตนเอง และผู้อื่น

 

ลักษณะการสอน: ให้ความรู้ ให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และการ sharing ในคลาสค่ะ 

 

ขอบคุณ ฝ่าย HR และผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และขอบคุณที่มานั่งเรียนรู้ด้วยกันทั้งวันค่ะ 


รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน


ภาพบรรยากาศ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,394