หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 1 วัน

หลักสูตร แนวคิดแบบเติบโตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Growth Mindset for Performance Working) 1 วัน

 

หลักการและแนวคิด

 • แนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือ แนวคิดที่เชื่อว่าสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนา เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่ากับความท้าทาย ความพยายามและการเรียนรู้ ทำให้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กรอบแนวคิดแบบเติบโตเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ หากบุคลากรมีความเข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางแนวคิดแบบเติบโตของตนเอง เข้าใจพลังของความคิด คำพูด ความรู้สึกที่จำกัดความเชื่อและศักยภาพของเรา และเรียนรู้เทคนิคในการก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อ หรือคุณค่าที่ตนให้
 • แนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต ได้แก่ การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง การปรับมุมมองให้เป็นความท้าทาย การมีทัศนคติที่เหมาะสม และการใช้คำถามที่ดีต่อตนเอง จะช่วยให้ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ และในการทำงานร่วมกัน การเข้าใจคนที่แตกต่างกันและการสร้างสัมพันธ์จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดแบบเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญ

   2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางแนวคิดแบบเติบโตของตนเอง และเรียนรู้เทคนิคในการก้าวข้ามอุปสรรคของตน

   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต ได้แก่ การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง การปรับมุมมองให้เป็นความท้าทาย การมีทัศนคติที่เหมาะสม การใช้คำถามที่ดีกับตนเอง การเข้าใจคนที่แตกต่างกัน และการสร้างสัมพันธ์ และสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 Module 1 หลักการที่สำคัญของ Growth Mindset

 • Growth Mindset กับ Fixed Mindset
 • ความสำคัญของ Growth Mindset
 • Growth Mindset ในด้านต่างๆ
 • กิจกรรม: การสำรวจ Growth Mindset ของตนเองในด้านต่างๆ
 

Module 2 การพัฒนา Growth Mindset จากภายใน

 • พลังของความคิด คำพูด ความรู้สึก
 • คุณค่าและคุณสมบัติดีๆ ในตนเอง
 • กิจกรรม: การค้นหาคุณค่าและคุณสมบัติดีๆ ในตนเอง
 • การปรับมุมมองความคิด (Reframe)

 

Module 3  แนวทางพัฒนา Growth Mindset สู่ภายนอก

 • กิจกรรม: พลังของเป้าหมายที่ชัดเจน
 • กระบวนการก้าวไปยัง Growth Zone 
 • 5 ขั้นตอนในการพัฒนา Growth Mindset
 • กิจกรรม: คำถามในการพัฒนา Growth Mindset
 

Module 4  การพัฒนา Growth Mindset เพื่อทำงานเป็นทีม

 • กิจกรรม: การเข้าใจจุดแข็งของตนเองและทีมงาน
 • กิจกรรม: การสร้างความสัมพันธ์และสร้างการจูงใจ
 • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปใช้


ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 

 

วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,391