หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม (Performance and Team Excellence) 1 วัน

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม (Performance and Team Excellence)

 

หลักการและแนวคิด

 • ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร หากบุคลากรมีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเอง เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายในการทำงานกับเป้าหมายขององค์กร จะทำให้สามารถนำศักยภาพที่มีมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 • ในแง่ของบุคลากร หากบุคลากรตระหนักถึงเป้าหมายของตนเองที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร และเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้ตนเองบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่บริษัทจัดเตรียมให้อย่างเต็มที่ การเข้าใจทรัพยากรภายในตนเองทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน และการสื่อสารต่อตนเอง จะช่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ทักษะในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการนำเสนอ จะช่วยให้ทีมงานช่วยกันสร้างผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีม/องค์กร
 • หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจจากเป้าหมายของตนเองที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร เห็นความสำคัญของทรัพยากรที่องค์กรเตรียมให้และเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน และทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจของเป้าหมายของตนเองและองค์กร 
 • เห็นความสำคัญของทรัพยากรที่องค์กรจัดเตรียมให้ และทรัพยากรภายในตนเอง เช่น จุดแข็ง ความเชื่อ คุณค่า และทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการนำเสนอ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 การสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ

 • ความหมายของศักยภาพ
 • การเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน
 • สำรวจตนเอง ประเมินสภาวะปัจจุบัน เพื่อเข้าใจตนเอง

 

Module 2 องค์ประกอบสู่ความสำเร็จของตนเอง

 • เป้าหมายของตนในเชิงบูรณาการ (Integration)
 • กิจกรรม: การตั้งเป้าหมายเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงเป้าหมายของตน เป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงาน
 • กิจกรรม: จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จ 

 

Module 3 เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 • การสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยหลัก Neuro-Linguistic Programming (NLP)
 • กิจกรรม: การเข้าใจความเชื่อและคุณค่าของตนเองที่สนับสนุนให้เติบโต
 • กิจกรรม: การเปลี่ยนมุมมองเชิงลบ เป็นคำพูดที่ให้พลัง
 • กิจกรรม: เป้าหมายที่ทรงพลัง

 

Module 4 เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของทีม

 • การทำงานเป็นทีม
 • การสื่อสารและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะนำเสนอ
 • สรุปการเรียนรู้และนำไปใช้

 

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 
 
วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

 
Visitors: 70,394