สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (Leadership Competency) โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (Leadership competency)

ในทุกองค์กร/หน่วยงานล้วนแล้วแต่มีผู้นำ ผู้นำโดยทั่วไป มี 2 แบบ คือ ผู้นำด้วยตำ

แหน่ง กับผู้นำที่ไม่ได้มีตำแหน่ง แต่บุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่จะนำผู้อื่น และผู้อื่นอยากทำตามค่ะ 

 

วันนี้ อ.ก้อยจะมาแบ่งปันในแง่ของผู้นำโดยตำแหน่งค่ะ สำหรับท่านที่กำลังพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำก็สามารถเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมได้ค่ะ เรามาดูความหมายของผู้นำกันก่อนนะคะ

 

ผู้นำ คือ ผู้ที่นำคน/ทีมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงาน โดยผู้นำจะกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้ร่วมกัน และจูงใจทีมให้ทำงานด้วยใจ ในองค์กรผู้นำมีความสำคัญมาก ในแง่การบริหารคนเพื่อที่จะบริหารงานได้สำเร็จ ผู้นำที่มีทักษะด้านบริหารคน สามารถทำให้ลูกน้องทำงานให้ด้วยใจ จึงจะสามารถดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาได้อย่างเต็มที่และสามารถดึงลูกน้องที่มีความสามารถ หรือทาเลนท์ให้อยู่กับองค์กรได้ค่ะ

 

จาก Harvard Business Review, Sunnie Giles ระบุว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จล้วนมี 5 สมรรถนะที่สำคัญ ดังนี้

 

1. ให้ความสำคัญกับด้านจริยธรรมและความปลอดภัย (Strong ethics & safety)

ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรม คุณธรรม พนักงานจะรู้สึกวางใจว่าทำงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ปลอดภัยและสบายใจที่จะทำงานด้วย และมั่นใจว่าหัวหน้ามีความยุติธรรมต่อลูกน้องทุกๆ คน ไม่ลำเอียงหรือให้สิทธิพิเศษกับคนใดคนหนึ่ง ในสภาวะที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยนี้ พนักงานจะทำงานได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ สมรรถนะข้อนี้เป็นข้อแรกที่ผู้นำควรให้ความสำคัญค่ะ

 

2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผูกพันกันและความเป็นเจ้าของ (Foster sense of connection & belonging)

ผู้นำที่เปิดกว้างและสื่อสารกับลูกน้องเป็นประจำจะช่วยสร้างบรรยากาศของความผูกพันและความเป็นทีม ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความรู้สึกผูกพันยังเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความผูกพันเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ 2 ที่ผู้นำควรให้ความสำคัญค่ะ

วิธีง่ายๆ ที่ในการสร้างความผูกพันต่อพนักงาน เช่น ยิ้มให้ จำชื่อและเรียกชื่อพนักงาน จำสิ่งที่เขาสนใจหรือรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวเขาได้ เป็นต้น

 

3. ให้อำนาจแก่พนักงาน (Empowering others)

ไม่มีผู้นำคนใดที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้นำควรให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่ลูกน้อง แล้วให้อำนาจในการตัดสินใจและจัดการแก่ลูกน้องอย่างชัดเจน ว่าสิ่งใดลูกน้องสามารถตัดสินใจ/จัดการได้

 

4. เปิดรับไอเดียใหม่ๆ และส่งเสริมให้องค์กรมีการเรียนรู้ (Open to new ideas and foster organizational learning)

ผู้นำที่ดีควรเปิดรับไอเดีย/วิธีการใหม่ๆ จากพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานนำเสนอความเห็นที่หลากหลาย โดยไม่คิดว่าต้องเหมือนไอเดียของตนเองเท่านั้นจึงจะถูกต้อง ส่งผลให้องค์กรมีไอเดีย/แนวคิดที่หลากหลายค่ะ นอกจากนี้การรับฟังยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ มีคุณค่าอีกด้วยค่ะ ทำให้พนักงานรู้สึกดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

 

กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ผู้นำก็ควรยอมรับให้มีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นได้บ้างและรีบแก้ไข เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะ (ความสำเร็จเรียนรู้ได้ ความผิดพลาดก็สามารถเรียนรู้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก) 

 

5. สนับสนุนให้ผู้อื่นเติบโต (Nurture growth)

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักสนับสนุนให้ลูกน้องมีการพัฒนา/เติบโต โดยการสอน/ให้ความรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม เลื่อนตำแหน่ง หรือให้รับผิดชอบในโครงการ (project) สำคัญๆ ลูกน้องที่ได้รับการสนับสนุนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น อยากตอบแทน และภักดีต่อเจ้านาย ส่งผลให้เนื้องานมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

 

สมรรถนะทั้ง 5 ด้านนี้สามารถฝึกฝนได้ และเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้นำประสบความสำเร็จและทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

 

อ.ก้อย หวังว่าบทความนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับท่านผู้อ่านนะคะ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance Coach and Trainer)


E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 


 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย PERMA model
  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ในการทำงานชีวิตของเราคงมีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน แล้วจะทำอย่างไรให้เรายังคงรักษาใจตนเองให้มีแรงบันดาล หรือ Passion ในการทำงาน วันนี้ อ.ก้อยมีคำตอบมาให้ค...

 • 14 เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ.jpg
  เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่าน หรือหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือสนับสนุนท่าน หรือท่...

 • เทคนิคการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  7 เทคนิค Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง Work From Home หรือช่วงทำงานที่บ้าน เรามีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง หากเราจัดสรรเวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้...

 • ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ
  ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ หากท่านรู้สึกว่าชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ไม่รู้ว่าจะจัดสรรอย่างไรดี หรือรู้สึกว่ายังจัดสรรชีวิตได้ไม่ดี อยากให้เวลากับสุขภาพ ครอบครัว ...

 • คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่
  คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่เมื่อไม่นานมานี้ ก้อยได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เราเป็นลูกน้อง พอทำงานมาสักระยะก็ขึ้นเป็นหัวหน้า และทบทวนถึงห...

 • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน
  ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน การที่คนเรามีพฤติกรรมแสดงออกที่ต่างกัน มีความสำเร็จในชีวิตที่ต่างกันล้วนมาจากทัศนคติที่ต่างกัน เช่น ถ้าเรามีทัศนคติว่าการได้ทำงานที่ไม่เคยทำ งานใหม่ๆ ค...

 • 5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success)
  5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success) ในการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องๆ หนึ่ง เรามักตั้งเป้าหมายที่เราอยากได้ แล้วลงมือทำ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆ บางครั...

 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและมีคุณค่ามากที่สุด ในแต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แล้วเราจะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภ...

 • การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ
  การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เป็นยุคที่เราเชื่อมต่อถึงผู้อื่นได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และแต่ละวันก็มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จนดูเหมือนว่าเวลา 24 ชั่วโมงจะไม่พอสำหรับเ...
Visitors: 68,577