หลักสูตร Growth Mindset เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงาน 2 วัน

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงาน 2 วัน

 

หลักการและแนวคิด

 

     ในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักมีคำถามว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว การมี Growth Mindset จะช่วยให้มองปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นความท้าทาย มีความพยายามและรักการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนา ทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนา Growth Mindset ของตนเองได้ จากทั้งสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า ความเชื่อภายในที่ขับเคลื่อนชีวิต เป้าหมายในการทำงาน และเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง และสามารถพัฒนาสู่การสร้างผลลัพธ์ ด้วยการเข้าใจขั้นตอนการสร้าง Growth Mindset และการวางแผนในการพัฒนา Growth Mindset ของตนเอง และสามารถพัฒนา Growth Mindset ให้กับทีมและองค์กร จากการเข้าใจและส่งเสริมจุดแข็งของทีมงาน และการทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของ Growth Mindset ต่อตนเองและการพัฒนาตนเอง
  2. เข้าใจสิ่งที่ตนเองให้คุณค่าและมีความเชื่อที่สนับสนุน Growth Mindset ในตนเอง
  3. นำ Growth Mindset มาใช้กับการตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการลงมือทำ
  4. สามารถนำ Growth Mindset มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

 

รายละเอียดหลักสูตรวิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
  • บรรยายให้ความรู้  40 %
  • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
  • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาในหลักสูตรนี้
  • หลักสูตร Growth Mindset เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงาน 2 วัน/รุ่น 2 รุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 73,073