หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ (How to be professional at work) 1 วัน

หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ (How to Be Professional at Work)

 

หลักการและเหตุผล

   การทำงานอย่างมืออาชีพเป็นคุณสมบัติและทักษะที่สำคัญที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับรูปแบบขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายและความผันผวนของสถานการณ์ได้

   การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของการทำงานแบบมืออาชีพ การมีแนวคิดที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และการเปลี่ยนกรอบแนวคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ไปสู่กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

   ทักษะที่สำคัญในการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังอย่างลึกซึ้ง การเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การมีทัศนคติเชิงบวก หากพนักงานมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้ได้ผลงานที่ดี บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการทำงานอย่างมืออาชีพในแบบของตน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทัศนคติและคุณลักษณะที่ดีของการทำงานอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

  

รายละเอียดหลักสูตร

 หลักการที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ 

 • สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ความหมายของความเป็นมืออาชีพ
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • กิจกรรม: สร้างแนวคิดสำหรับความเป็นมืออาชีพในแบบของท่าน

 

การพัฒนากรอบแนวคิดของการเป็นมืออาชีพ 

 • กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • อุปสรรคที่ขัดขวางความเป็นมืออาชีพ
 • กรอบความคิดเชิงลบกับผู้อื่น
 • เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคด้วยกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
 • กิจกรรม: การเอาชนะอุปสรรคเพื่อความเป็นมืออาชีพในแบบของท่าน

 

การเรียนรู้ ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ 

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
 • ทักษะการฟัง (Listening) 
 • ทักษะการเข้าใจคน เข้าใจทีม เพื่อการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 • กิจกรรม: การฟังและการสื่อสาร
 • กิจกรรม: การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

 

การประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

 • กรณีศึกษา: การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
 • กิจกรรม: สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่จะไปทำ เพื่อความเป็นมืออาชีพในแบบของตน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานแบบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานของตนและทีม
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจความคาดหวังของหัวหน้า และทำงานได้สอดคล้องและเหนือความคาดหวัง ส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดี

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.30) 

 

วิธีการฝึกอบรม (Course Delivery)
 • บรรยายให้ความรู้  40 %
 • Workshop กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 45%  
 • Group Coaching เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเชื่อมโยงกับตนเอง 15%
 
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาในหลักสูตรนี้

 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,391